“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
Cao học K31 bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
Ngày 1/7/2023, khoa SPKT đã tổ chức cho Cao học K31 chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn KTCN bảo vệ luận văn thạc sĩ. Các đề tài luận văn đề cập tới nhiều vấn đề dạy học và kiểm tra đánh giá trong môn Công nghệ phổ thông, ứng dụng CNTT và các phương pháp dạy học tích cực như dạy học dự án... nhằm phát triển năng lực công nghệ cũng như hứng thú học tập của học sinh. Vấn đề phát triển bền vững được lồng ghép như thế nào trong dạy học môn Công nghệ cũng được quan tâm.
Các học viên đã trình bày và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và người tham dự. Qua đó, cho thấy học viên đã hiểu rõ vấn đề nghiên cứu và bảo vệ được những luận điểm nghiên cứu trong đề tài luận văn.