“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
⏰ Nào cùng đếm ngược thời gian nha, các bạn trẻ 😍

+ Phụ lục, điều luật thi đấu: 
1. Bảng Trung học: Tải về
2. Bảng Tiểu học: Tải về