Thông báo số 1 về hoạt động NCKH của SV năm học 2020-2021