Thư mời tham gia cuộc thi "HNUE - Sáng tạo Robot 2020"

Trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/HNUE.Robocon
  • Mẫu đơn đăng ký và thể lệ cuộc thi vui lòng tải về tại đây