Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Đào tạo giáo viên Công nghệ đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018"