Thông báo số 2 về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm học 2019-2020