Thông báo số 2 về NCKH của sinh viên năm học 2019-2020