Hôm nay Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   Cập nhật ngày: 21/11/2016 Trang chủ > Nghiên cứu khoa học > Thông báo   

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

 Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Kĩ thuật thông báo quy định phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 – 2017 như sau:

    1.  Đăng ký đề tài

Sinh viên của khoa nếu có nguyện vọng đều có thể đăng ký NCKH. Mỗi sinh viên được đăng ký một đề tài nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu theo một trong các hướng sau:

-          Cơ bản- cơ sở (Toán, Lý, Hình họa, Vẽ kỹ thuật,...)

-           Cơ khí chế tạo máy, Động cơ đốt trong (ô tô, xe máy)

-           Kỹ thuật điện (thiết bị điện, điều khiển tự động hóa, điện tử công suất...)

-           Điện tử-viễn thông-tin học

-          Phương pháp dạy học.

Trường hợp đề tài có chế tạo sản phẩm kỹ thuật (tranh vẽ, mô hình, phần mềm…) thì  được tối đa 3 sinh viên đăng ký thực hiện. Sinh viên cũng có thể tiếp tục sử dụng và phát triển sản phẩm của cuộc thi Robocon như là công trình NCKH, với điều kiện phải tuân thủ hoàn toàn các quy định về NCKH của sinh viên.

Sinh viên đăng ký đề tài theo lớp với trợ lý NCKH. Trợ lý NCKH tập hợp danh sách và đề xuất với Trưởng khoa để quyết định danh sách SV NCKH, người hướng dẫn khoa học và đề tài dự kiến.

    2.  Cán bộ hướng dẫn đề tài

Cán bộ đang giảng dạy tại khoa có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên NCKH, đôn đốc sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch nghiên cứu. Trường hợp sinh viên không thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn cần báo cho Trưởng bộ môn để loại khỏi danh sách đã tham gia NCKH.

Khuyến khích cán bộ giảng dạy học phần hướng dẫn sinh viên NCKH trong quá trình học tập học phần đó.

    3. Đánh giá đề tài

- Trước khi tổ chức Ngày hội sinh viên NCKH cấp khoa, bộ môn tổ chức đánh giá các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn đảm nhiệm, cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí đã quy định. Điểm đánh giá của bộ môn được tính điểm thưởng và cộng vào điểm thi kết thúc học phần trong học kỳ, theo quy định của trường và khoa.

- Tại Ngày hội sinh viên NCKH cấp khoa, Hội đồng giám khảo đánh giá để xếp giải và chọn đề tài tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường.

Quy trình như sau:

a)  Sau khi có danh sách chính thức, sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thảo luận về đề tài và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài với giáo viên hướng dẫn.

b)  Giảng viên có quyền từ chối hướng dẫn sinh viên làm NCKH nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định của khoa, của giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Việc từ chối hướng dẫn sinh viên cần được giảng viên thông báo tới Trưởng bộ môn và trợ lý NCKH để báo cáo với Trưởng khoa.

c)  Tổ bộ môn tổ chức cho sinh viên thực hiện đề tài của bộ môn báo cáo tiến độ thực hiện đề tài theo định kỳ. Bộ môn đề nghị giảng viên hướng dẫn đề xuất với Trưởng khoa cho sinh viên thôi NCKH nếu thấy không đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiên cứu.

d)  Bộ môn tổ chức đánh giá các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn đảm nhiệm, cho điểm theo thang điểm 10 theo các tiêu chí đã quy định. Điểm đánh giá của bộ môn được tính điểm thưởng và cộng vào điểm thi kết thúc học phần của môn học sinh viên thực hiện trong học kỳ hoặc môn học cùng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành trong năm học, theo quy định của trường và khoa. Với đề tài thuần túy lý thuyết (không có sản phẩm), điểm thưởng được chia đều cho số thành viên thực hiện đề tài.

e)  Ngày hội NCKH:

- Ngày hội NCKH là nơi sinh viên trưng bày và trình diễn các sản phẩm NCKH, trả lời và trao đổi với những người quan tâm. Ngày hội NCKH được tổ chức vào tháng 4/2017.

-  Sinh viên trình bày công trình NCKH ở dạng Poster, khổ A0, và sản phẩm NCKH (nếu có) tại khu vực được quy định bởi Ban tổ chức.

-  Ban giám khảo là thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa, có trách nhiệm đi chấm và xếp giải các công trình NCKH của sinh viên tham gia vào Ngày hội NCKH, góp ý và lựa chọn các công trình dự thi cấp Trường.

 4. Tổ chức thực hiện

- Các Trưởng bộ môn phổ biến đầy đủ nội dung trên tới các thành viên trong bộ môn và chịu trách nhiệm điều hành các phần việc nêu trên do bộ môn phụ trách. Bộ môn tổ chức định kỳ cho sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức, động viên sinh viên tích cực tham gia hoạt động NCKH. Ngay sau khi nhận được thông báo, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức cho sinh viên của lớp đăng ký đề tài và cán bộ hướng dẫn, lập danh sách theo lớp và nộp về Trợ lý NCKH trước ngày 25/11/2016. Trợ lý NCKH có trách nhiệm tập hợp và báo cáo trước Hội đồng khoa.

- Phó Trưởng khoa phụ trách NCKH và Trợ lý NCKH chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành và tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời.

Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

TT

Công việc

Thời gian

1.       

SV đăng ký NCKH và lĩnh vực nghiên cứu theo lớp với Trợ lý NCKH:  Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng, SĐT: 0912511784

Mail: hphuongptc@gmail.com

Trước 25/11/2016

2.       

Khoa thông báo danh sách SV NCKH cùng người hướng dẫn

 27/11/2016

3.       

Khoa tổ chức 1 buổi hướng dẫn SV NCKH

 27/11 – 04/12/2016

4.       

SV gặp người hướng dẫn để thảo luận về đề tài dự kiến và kế hoạch làm việc

 27/11 – 04/12/2016

5.       

SV thường xuyên làm việc với người hướng dẫn để thực hiện đề tài NCKH

 04/12/2016

6.       

Người hướng dẫn thông báo với Trợ lý NCKH và Trưởng bộ môn về tên đề tài NCKH của SV

 14/12/2016

7.       

SV báo cáo trước tổ bộ môn kết quả và tiến độ thực hiện đề tài

 22/12-26/12/2016

8.       

Trưởng bộ môn gửi kết quả đánh giá tiến độ thực hiện đề tài tới Trợ lý NCKH. Trợ lý NCKH tập hợp và báo cáo BCN khoa

 28/12/2016

9.       

Khoa thông báo kết quả đánh giá tiến độ thực hiện đề tài và danh sách SV buộc phải dừng NCKH do không đảm bảo tiến độ

 04/01/2017

10.   

Tọa đàm với SV NCKH

 10-16/01/2017

11.   

Đánh giá đề tài NCKH cấp bộ môn.

SV nộp báo cáo NCKH (được photo nhân bản theo số thành viên của bộ môn) được đóng bìa mềm, định dạng theo quy định ở phần 5.Quy định về mẫu báo cáo.

 03-09/04/2017

12.   

SV nộp báo cáo NCKH đã chỉnh sửa theo góp ý của bộ môn cho Trợ lý NCKH.

Trưởng bộ môn gửi kết quả đánh giá các công trình NCKH cho Trợ lý NCKH

 03-09/04/2017

13.   

Trợ lý NCKH tập hợp các công trình NCKH trong Kỷ yếu SV NCKH. Tập hợp kết quả đánh giá các công trình NCKH và lập kế hoạch chương trình, sơ đồ bố trí trưng bày dự kiến của Ngày hội NCKH báo cáo BCN khoa

 03-09/04/2017

14.   

Khoa thông báo chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Ngày hội NCKH.

 03-09/04/2017

15.   

Tổ chức Ngày hội NCKH. Trưng bày, đánh giá và trao giải NCKH

 18-23/04/2017

 

5. Quy định về mẫu báo cáo:

 5.1.  Báo cáo để in trong kỷ yếu:

 - Các báo cáo được viết dài không quá 10 trang, gồm cả tóm tắt và tài liệu tham khảo; được chế bản trên khổ A4, sử dụng font “Times New Roman”, cỡ chữ 12, canh lề (trái 3,5cm, phải 2,5cm, trên 2,0cm, dưới 2,0cm), dãn dòng: Multiple at 1,2.

 - Phần đầu báo cáo: tiêu đề của báo cáo in đậm, size: 12.

 - Cấu trúc báo cáo gồm:

(1) Tiêu đề;

 (2) Tác giả, lớp, điện thoại, email;

 (3) Tóm tắt;

 (4) Từ khóa;    (5) Mở đầu;

 

(6) Nội dung;

 (7) Kết quả và thảo luận;

 (8) Kết luận và kiến nghị;

 (9) Tài liệu tham khảo.

 

5.2.  Báo cáo để trưng bày ở Ngày hội NCKH:

 - Báo cáo trình bày ở dạng Poster, nêu vắn tắt  điểm chính và quan trọng của báo cáo      dạng toàn văn.

- Cấu trúc báo cáo gồm:

               (1) Tiêu đề;

              (2) Tác giả, lớp, điện thoại, email;

              (3) Tóm tắt;

              (4) Từ khóa;

 

        5) Mở đầu;

       (6) Nội dung;

       (7) Kết quả và thảo luận;

      (8) Kết luận và kiến nghị.

 

                                                        

                                                            

BAN CHỦ NHIỆM  KHOA

                              (Đã ký)

Nơi gửi: - Như trên

 

             - Lưu VP                                                                                

 
      Tin liên quan
 
 Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"  (05/08/2015  )
 Thông báo: Cuộc thi sáng tạo Robot cho sinh viên khoa SPKT lần thứ nhất  (11/07/2015  )
 Thông báo số 2 Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật tại các trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam"  (08/11/2015  )
 Thông báo về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017  (17/02/2016  )
 Xemina: "Vấn đề tăng cường năng lực và cơ hội công bố quốc tế của cán bộ trẻ trên các tạp chí có chỉ số SCI..."  (05/04/2016  )
 THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT  (21/01/2017  )
 THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ SPKT MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT  (03/04/2017  )
 Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số chuyên đề năm 2018  (27/12/2017  )
 Thông báo số 1 về Hội thảo của cán bộ trẻ 2018  (11/04/2018  )
TIN MỚI
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Sư phạm kỹ thuật K1 tại Nam Định 
Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học 2018 
Kế hoạch đăng ký thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 
Thông báo tuyển sinh NCS khóa 38 (2018, đợt 2) 
Danh sách sinh viên K65CN đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ website | Diễn đàn | Liên hệ